Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu, zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Organizatorem niniejszego konkursu jest Dawid Piątkowski, ul. Modrzewiowa 1/2, 41-806 Zabrze, NIP: 6482603041

2. Słownik użytych pojęć.

 1. Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z przedstawionymi definicjami:
  1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za realizację Konkursu — Organizator – podmiot odpowiedzialny za realizację Konkursu — Dawid Piątkowski, ul. Modrzewiowa 1/2, 41-806 Zabrze, NIP: 6482603041
  2. Uczestnik – osoba fizyczna lub firma, która zakupiła produkt (książkę fizyczną, e-book lub szkolenie) na stronie www.dawidpiatkowski.com lub www.pro.dawidpiatkowski.com
  3. Konkurs – przeprowadzone przez Organizatora przedsięwzięcie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  4. Nagroda/y – wygrana w Konkursie przeprowadzonym przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Nagrody w konkursie

 1. Rodzaj nagrody zależy od łącznej ilości zrealizowanych zamówień w okresie trwania Konkursu na www.dawidpiatkowski.com oraz www.pro.dawidpiatkowski.com:
  a. Bon na wycieczkę zagraniczną o wartości 10 000 zł
  lub
  b. Od 15 000 zamówień – Samochód Mercedes-Benz A-Klasa, 180 Urban, rok produkcji 2016, przebieg 42 000 km, poj. Silnika 1595, salon Polska (wartość szacunkowa 80 000 zł).
 2. Po zakończeniu Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie „LIVE” z Organizatorem, o dniu oraz godzinie szczegółowo podanej przez Organizatora.
 3. Nagroda zostanie odebrana we wskazanym miejscu i czasie przez organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu na żywo 15 stycznia o 20:00 na YouTube, Facebook lub Instagramie @dawidpiatkowski. Zwycięzca zostanie przedstawiony również w formie postu w serwisie Instagram na profilu @dawidpiatkowski.

4. Zasady Konkursu.

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  1. Uczestnik zakupi przynajmniej jeden produktu na stronie www.dawidpiatkowski.com lub www.pro.dawidpiatkowski.com, może to być książka fizyczna, e-book lub szkolenie.
  2. Uczestnik w uwagach przy zamówieniu produktu/ów odpowie na pytanie JEDNYM KRÓTKIM ZDANIEM „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać nagrodę”.
  3. Uczestnik zaobserwuje profil Instagram @dawidpiatkowski.

5. Czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 20.11.2023 o godz. 16:00 i będzie trwać do 14.01.2024 do godz 20:00
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Konkursu.
 3. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się 15.01.2024 o godzinie 20:00 NA ŻYWO podczas live na oficjalnym Instagram, YouTube lub Facebooku Dawida Piątkowskiego.

6. Zasady wyboru zwycięzcy przez Organizatora

 1. Po zakończeniu konkursu 14 stycznia o 20:00, Organizator otrzyma listę wszystkich zamówień (exel) wraz z odpowiedziami na pytanie „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać nagrodę”. Organizator osobiście wybierze jego zdaniem najlepszy argument, tym samym wytypuje zwycięzcę konkursu.

7. Wyróżnienie odpowiedzi konkursowej

 1. Jeden zakupiony produkt to jedna pozycja w exelu. Dokonując zakupu wielu produktów, Uczestnik znajdzie się w większej ilości miejsc na liście:
  1. Zakup jednej książki fizycznej lub e-booka to 1 rubryka w exelu. Zakup np. 3 książek i 2 ebooków to razem 5 rubryk.
  2. Zakup szkolenia ze strony www.pro.dawidpiatkowski.com: Rasowy przedsiębiorca to 33 rubryki, Pakiet Platynowy lub Pakiet abonamentowy to 105 rubryk.
  3. Im więcej rubryk, tym większe wyróżnienie odpowiedzi konkursowej Uczestnika.

8. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu.

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego do udziału w niniejszym Konkursie oraz, osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również spełniająca poniższe kryteria:
  1. posiada konto założone w serwisie Instagram, które nie jest profilem fikcyjnym
  2. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. dobrowolnie weźmie udział w Konkursie i wykona poprawnie zadanie konkursowe.
 2. Uczestnik wraz z przystąpieniem do Konkursu oświadcza, że jest osobą pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego do udziału w niniejszym Konkursie. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba nie spełniająca kryteriów wskazanych w pkt 1). Organizator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika, w szczególności dotyczących nieprawdziwego wieku i braku zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego do udziału w niniejszym Konkursie.
 3. Uczestnikiem konkursu nie może być członek rodziny Organizatora.
 4. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, iż w przypadku wygrania Konkursu zobowiązuje się do opublikowania „Story” z nagrodą i oznaczenia profilu Instagram @dawidpiatkowski, nagrania wideo z odbioru nagrody na instagramie, YouTube oraz Facebook.
 5. Celem udziału oraz zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest wykonać zadanie konkursowe opisane w punkcie regulaminu „Zasady konkursu”.
 6. Zgłoszenie do Konkursu i wykonanie zadania konkursowego są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na Politykę prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu i pozostającego jego integralną częścią.

9. Nadzór nad Konkursem.

 1. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawowany jest przez Organizatora.
 2. Organizator wskazuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również żadną inną grą losową, wskazaną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094, z późn. zm.).

10. Warunki wygrania Nagrody

 1. Warunkiem wygrania nagrody jest wykonanie przez Uczestnika poniższych trzech czynności:
  1. zakupie przynajmniej jednego produktu na stronie www.dawidpiatkowski.com lub www.pro.dawidpiatkowski.com, może to być książka fizyczna, e-book lub szkolenie.
  2. odpowiedzeniu JEDNYM KRÓTKIM ZDANIEM na pytanie „Dlaczego Ty powinieneś wygrać nagrodę” w uwagach przy zamówieniu dowolnego produktu.
  3. zaobserwowaniu profilu Instagram @dawidpiatkowski
 2. Po ogłoszeniu zwycięzcy na żywo na Instagramie @dawidpiatkowski 15 stycznia 2024 roku ok godziny 20:00, Organizator skontaktuje się TELEFONICZNIE z Uczestnikiem, który wygrał Konkurs. Będą 3 próby połączenia się telefonicznego. Jeżeli nie odbierze telefonu trzy razy z rzędu nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestnika od Organizatora.
 3. W przypadku wygrania którejkolwiek z Nagród, zgodnie z przepisami prawa podatkowego Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia podatku od wygranej w wysokości 10 % wartości Nagrody. Na potrzeby niniejszego Konkursu Organizator zobowiązuje się w imieniu Uczestnika zapłacić powyższy podatek od wygranej, po podpisaniu przez Uczestnika stosownego pokwitowania.
 4. W przypadku naruszenia lub niespełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

11. Prawa autorskie oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.

 1. Uczestnik oświadcza, że przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa majątkowe do utworu, bez jakichkolwiek ograniczeń co do czasu i terytorium, w zakresie wszystkich znanych w chwili dokonania wpisu pól eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu cyfrowego, audiowizualną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu w jakiejkolwiek formie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w drodze publikacji elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, telewizji, Internecie, publikowanie na stronach internetowych Organizatora,
  4. wykorzystywanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, do celów promocyjnych, reklamy, publikacjach, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji utworu oraz do wykorzystywania ich w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu, a także przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Organizator ma również prawo zbyć nabyte prawa oraz upoważnić osoby trzecie do korzystania z utworu.
 4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia również Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
 5. Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem otrzymania nagrody. Przejście praw autorskich powoduje jednocześnie przejście na Organizatora prawa własności utworu.
 6. Przeniesienie praw autorskich o których mowa powyżej następuje nieodpłatnie.
 7. Uczestnik wyraża również zgodę na bezterminowe rozpowszechnienie swojego wizerunku w rozmowie „LIVE” oraz po jej przeprowadzeniu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062, z późn. zm.), w szczególności w celach marketingowych i promocyjnych, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, w mediach społecznościowych i sieci internetowej, w tym do dokonywaniu ewentualnych zmian graficznych w tym zakresie. Udzielone przez Uczestnika zezwolenie następuje nieodpłatnie.
  k) Organizator pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika oraz osób trzecich w sytuacji, gdy złożone przez Uczestnika oświadczenia pozostają nieprawdziwe lub niezgodne z prawem.

11. Dane osobowe Uczestnika.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące danych osobowych zawarte są w Regulaminie prywatności, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

12. Reklamacje.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z przeprowadzonym Konkursem. Reklamacja może zostać złożona przez Uczestnika w trakcie prowadzonego Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje składane są wyłącznie do Organizatora na adres e-mail kontakt@dawidpiatkowski.com
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej wyniku Uczestnika w terminie 14 dni od daty wpływu na adres e-mail Organizatora.
 4. W treści złożonej reklamacji Uczestnik zobowiązany jest wskazać swoje zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

13. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.dawidpiatkowski.com. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2023
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez portal Instagram, Facebook czy YouTube. Organizator oraz Uczestnicy zwalniają portale z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z prowadzonym Konkursem.
 3. Uczestnik nie ma prawa do wymiany wygranej Nagrody na jakąkolwiek inną formę, jak również nie przysługują mu żadne dodatkowe wynagrodzenia w tym zakresie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, jak również anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Treść Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej www.dawidpiatkowski.com
 6. Wszelkie ewentualne spory w związku z prowadzonym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.